Chứng chỉ ASME

Đánh giá bởi Hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME)

Chứng nhận NB

Chứng nhận bởi Ban Kiểm định Bồn bể Áp lực và Nồi hơi Quốc gia tại Hoa Kỳ

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Đánh giá bởi Bureau Veritas, dưới sự kiểm soát của UKAS