Quản lý hiệu quả để bảo vệ và củng cố Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE) là sự cam kết cơ bản tại Công ty TNHH Công Nghiệp. HSE là một trong những yếu tố nền tảng xây dựng nên thành công lâu dài của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đảm bảo với tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng, cổ đông và công chúng, rằng chúng tôi sẽ liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm của mình đồng thời bảo vệ con người và môi trường.

Việc cải tiến những hoạt động HSE của chúng tôi sẽ được thực hiện dựa trên những tiến bộ trong công nghệ và những hiểu biết mới về an toàn, sức khoẻ và khoa học môi trường. Chúng tôi sẽ xúc tiến triển khai hiệu quả những quy trình mới liên quan đến cam kết này tại bất kỳ địa bàn làm việc nào.

Bằng cách đảm bảo những hoạt động sau đây, chúng tôi cố gắng duy trì chất lượng hàng đầu mà không ảnh hưởng đến lợi ích và an ninh của nhân viên công ty và toàn xã hội.

Đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu HSE

Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được về chất lượng và HSE;
Cải thiện các quy trình, sản phẩm và dịch vụ thông qua việc sử dụng hệ thống quản lý hiệu quả;
Quy định nghiêm ngặt việc bảo trì và kiểm định trang thiết bị;
Tổ chức những khóa huấn luyện thường kỳ về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường cho nhân viên;
Quy định quản lý hành vi PCCC, an toàn lao động và bảo vệ môi trường của nhân viên;
Báo cáo tình trạng HSE lên Ban Giám đốc hằng tuần;
Truyền thông minh bạch với các bên quan tâm và đảm bảo hiểu rõ cam kết và chính sách HSE của công ty

Bảo vệ sức khỏe và an toàn của công nhân viên

Đảm bảo bảo hộ an toàn lao động tại xưởng và công trường;
Cung cấp bảo hiểm xã hội và sức khỏe cho toàn bộ công nhân viên;
Đảm bảo có tất cả những bảo hiểm yêu cầu cho công nhân viên và các bên thứ ba trong trường hợp tai nạn;
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho công nhân viên;
Loại trừ những điểm không phù hợp về chất lượng;

Quan tâm đến môi trường

Tái chế và giảm thiểu tối đa lượng chất thải;
Sử dụng các nguồn lực tự nhiên, năng lực và đa dạng sinh học một cách hiệu quả;
Bảo tồn môi trường xung quanh địa điểm làm việc và trong cộng đồng

Chưa hề có bất kỳ trường hợp thương tích hoặc tai nạn nào liên quan đến công việc trong suốt quá trình gia công chế tạo và lắp ráp kể từ thời điểm thành lập công ty.

Piping System
Health, Safety and Environment HSE 1